Staff-match uitzendbureau | Voor vaste en tijdelijke banen en vacatures | Huisregels
Uitzendbureau in Haarlem voor vaste en tijdelijke banen en vacatures
haarlem, uitzendburea, werk, randstad, werk zoeken, kids
15519
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15519,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

 

 

  1. Inschrijfformulier:

De uitzendkracht dient het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Indien er nog gegevens ontbreken, zoals: overeenkomst, legitimatie, zorgpas, bankpas zal de uitbetaling van het loon uitgesteld worden totdat alles compleet is.

 

  1. Werkbriefjes:

Werkbriefjes dienen uiterlijk op maandag vóór 12:00 uur, de week na de gewerkte week in ons bezit te zijn. De werkbriefjes moeten volledig ingevuld en voorzien zijn van een handtekening van de opdrachtgever. De uitzendkracht dient ervoor zorg te dragen dat de werkbriefjes tijdig in ons bezit zijn.

 

  1. De uitzendkracht is jegens de werkgever verplicht:

Zijn / haar beroep naar beste kunnen en weten uit te oefenen en de opdrachten zorgvuldig en met grote ijver uit te voeren.

 

* Dat zij zich bewust is van haar verplichtingen tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat haar tengevolge van haar dienstbetrekking bekend wordt, zowel voor wat betreft de informatie van de werkgever als voor wat betreft de informatie van de opdrachtgever en waarvan zij weet of kan vermoeden dat een en ander van vertrouwelijke aard is; * Dat zij –voor zover nodig- hierbij nadrukkelijk op haar verplichtingen en verantwoordelijkheden tot beveiliging van deze materie is gewezen; * Dat zij zich bewust is dat bij overplaatsing in een andere functie danwel bij beëindiging van haar huidig dienstverband door haar aanvaarde verplichtingen van kracht blijven en zij onderworpen blijft aan de sancties bij de wet gesteld, voor het geval dat zij bedoelde gerubriceerde gegevens opzettelijk of uit onachtzaamheid ter kennis van onbevoegden doet komen; * Dat zij bekend is gemaakt met de wettelijke en administratieve gevolgen van schending van de geheimhoudingsplicht, zoals deze zijn vervat in de artikelen 272 en 273 van het Wetboek van strafrecht (deze artikelen betreffen schending van staats-, ambts- en beroepsgeheimen);

 

  1. Ziekte:

Bij ziekte of afwezigheid dient de uitzendkracht dit telefonisch te melden bij het uitzendbureau voor zijn / haar werktijd doch uiterlijk 09.00 uur. Bij vroegere diensten moet gebeld worden met de leidinggevende van het inlenend bedrijf. Het uitzendbureau zorgt voor de ziekmelding bij het UWV.

Het UWV zal na registratie van de ziekmelding een ontvangstbevestiging zenden aan de uitzendkracht.

 

  1. Arbo

Uitzendkrachten en medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om op eigen initiatief een dienst voor bedrijfsgezondheidszorg te raadplegen voor arbeidsgerelateerde klachten.

 

  1. Vakantiegeld en vakantiedagen

Het vakantiegeld wordt per periode van 4 weken uitgekeerd aan uitzendkracht, vakantiedagen dien je aan te vragen.

 

  1. Opzegging:

Als de uitzendkracht wil stoppen met werken, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand of de opzegtermijn die vermeldt staat in de arbeidsovereenkomst. Het is de uitzendkracht verboden bij de bestaande klanten van Staff-Match BV te werk gaan. Bij overtreding van dit beding verbeurt de uitzendkracht een direct opeisbare boete van vijfhonderd euro per dag.

 

  1. Legitimatie:

De uitzendkracht is verplicht altijd zijn legitimatie naar zijn werkplek mee te nemen, anders mag de opdrachtgever de toetreding van de uitzendkracht op de werkplek weigeren. Dit is in verband met de controles van de Rijksbelastingdienst.