Staff-match uitzendbureau | Voor vaste en tijdelijke banen en vacatures | Algemene voorwaarden
Uitzendbureau in Haarlem voor vaste en tijdelijke banen en vacatures
haarlem, uitzendburea, werk, randstad, werk zoeken, kids
15506
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15506,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

LEVERINGSVOORWAARDEN
Staff-Match B.V.
Robertus Nurksweg 13, 2033 AA Haarlem
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
onder nummer 64144917

Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Staff-Match B.V., hierna te noemen Staff-Match.
1.2 Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingen die de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden Staff-Match niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Staff-Match zijn aanvaard.
1.3 Indien Staff-Match niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Staff-Match het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededelingen tussen Staff-Match en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden, vervallen.

Artikel 2. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

  1. ‘uitzendbureau’: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden.
    b. ‘uitzendkrachten’: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Staff-Match werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.
    c. ‘opdrachtgever’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door de tussenkomst van een uitzendbureau zoals bedoeld onder a., voorziet van uitzendkrachten, zoals bedoeld onder b., of via arbeidsbemiddeling wordt voorzien zoals bedoeld onder e., of via detachering wordt voorzien zoals bedoeld onder f.
    d. ‘een opdracht’: de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele uitzendkracht ten behoeve van de desbetreffende opdrachtgever door tussenkomst van Staff-Match werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten.
    e. ‘arbeidsbemiddeling’: dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken naar arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, dan wel een aanstelling van een ambtenaar, wordt beoogd.
    f. ‘detachering’: indien een medewerker, die een arbeidsovereenkomst heeft via Staff-Match, voor (on)bepaalde tijd bij een opdrachtgever elders te werk wordt gesteld. Dit kan voor onbepaalde tijd of voor de duur van een project zijn.
    g. ‘payrol’: het opnemen van een door eigen selectie verworven kandidaat in de administratie van Staff-Match.
    h. ‘A.B.U.’: Algemene Bond uitzendondernemingen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Tenzij door Staff-Match een onherroepelijk aanbod is gedaan zoals bedoeld in lid 2, zijn alle door Staff-Match gedane aanbiedingen vrijblijvend van aard, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en tarieven. Staff-Match is pas gebonden nadat zij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd en aanvaard, en nadat Staff-Match van de opdrachtgever een getekend exemplaar van haar opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen. Mondelinge toezeggingen verbinden Staff-Match slechts nadat zij de mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Een aanbieding is slechts onherroepelijk, indien Staff-Match dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn waarin het aanbod voor aanvaarding openstaat. Een dusdanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
3.3 Alle door Staff-Match gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Uit de acceptatie van onderdelen van een aanbieding kunnen voor Staff-Match geen verplichtingen ontstaan.

Artikel 4. Vrijheid in selectie

4.1 Staff-Match kiest de uit te zenden kracht uit de aan de hand van de haar bekende hoedanig- en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds, en van de door de opdrachtgevers aan Staff-Match verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
4.2 Staff-Match is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die zij op een aanvraag uitzendt. Niettemin zal Staff-Match bij de selectie van de uitzendkracht de uiterste nauwkeurigheid in acht nemen.
4.3 De opdrachtgever is gehouden voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden door de uitzendkracht, zich ervan te verzekeren of de uitzendkracht aan de gestelde eisen van de opdrachtgever voldoet. Wanneer dit laatste niet het geval is, dan dient de opdrachtgever dit binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden aan Staff-Match kenbaar te maken.
4.4 Staff-Match is in generlei vorm aansprakelijk voor het uitzenden van uitzendkrachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat er sprake is van grove schuld van Staff-Match bij de selectie. Elke klacht ter zake dient door de opdrachtgever schriftelijk bij Staff-Match, binnen zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende uitzendkracht, kenbaar te worden gemaakt. Klachten die na die tijd binnen komen zijn niet ontvankelijk, indien de opdrachtgever ook na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende uitzendkracht laat verder werken, daar de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot het geven van leiding en het houden van toezicht.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Staff-Match draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door Staff-Match uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever vrijwaart Staff-Match voor eventuele aanspraken van derden, die schaden en/of verliezen hebben geleden, die een door Staff-Match uitgezonden kracht mocht hebben veroorzaakt bij en/of tijdens het verrichten van haar werkzaamheden. Opdrachtgevers wordt geadviseerd hun WA-verzekering in vorenbedoelde zin uit te breiden. Zij dragen immer rechtens, ook ten opzichte van onder hun toezicht werkzame uitzendkrachten, de aansprakelijkheid van een werkgever, één en ander conform artikel 6:170 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
5.2 Evenmin is Staff-Match aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die de door haar uitgezonden krachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van opdrachtgever of jegens andere derden.
5.3 In generlei vorm kan de opdrachtgever de betaling van facturen van Staff-Match afhankelijk stellen van herstel van de fouten en/of vergoeding van de schaden en verliezen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6. Zorgplicht opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is jegens Staff-Match en haar uitzendkrachten verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de uitzendkrachten het werk laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever die verplichtingen niet is nagekomen, is hij jegens Staff-Match gehouden tot vergoeding van de schade, die de uitzendkracht in de uitoefening van haar dienstvervulling, werktaak of werkzaamheden heeft geleden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd, dat de geleden schade aan overmacht, of in belangrijke mate hoofdzakelijk aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten.
6.2 Indien een uitzendkracht tijdens haar werkzaamheden bij een opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en Staff-Match daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.
6.3 Indien de uitzendkracht, ten gevolge van het niet-nakomen der verplichtingen door de opdrachtgever, in de uitoefening van haar dienstbetrekking, werktaak en/of werkzaamheden zodanig letsel is overkomen, dat daarvan haar dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene, die door diens arbeid werden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de uitzendkracht te wijten is.6.4 De opdrachtgever zal Staff-Match te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens haar ingesteld wegens die niet-nakoming van vorenstaande verplichtingen, zoals neergelegd ook in artikel 7a:1683X van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, en verleent aan Staff-Match de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens Staff-Match tegen de opdrachtgever geldend te maken.
6.5 Voor het overige zal de opdrachtgever zich tegenover de uitzendkracht gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig verplichtingen, die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Staff-Match voor eventuele aanspraken van de uitzendkracht ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met de hiervoor geldende, alsmede voor eventuele aanspraken van derden terzake van schaden door nalaten of handelen van de uitzendkracht, tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.

Artikel 7. Factureren op basis van tijdverantwoordelijkheidsformulieren

7.1 De facturen van Staff-Match worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordelijkheidsformulieren, ook wel werkbriefjes genoemd, waarvan de inhoud de opdrachtgever verbindt. In het kader hiervan is de opdrachtgever gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordelijkheidsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede – desgevraagd – de overeengekomen tarief-, of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen, die niet van toepassing zijn, worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, voor zover gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld.
7.2 In geval van verschil tussen bij Staff-Match ingeleverde tijdverantwoordelijkheidsformulieren en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Staff-Match ingeleverde tijdverantwoordelijkheidsformulier voor de afrekening, die in de facturen zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
7.3 Jegens de opdrachtgever, die zijn gehoudenheid ingevolge lid 1 van dit artikel niet nakomt, en derhalve niet meewerkt aan het scheppen van verbindend bewijs voor alle partijen in deze (opdrachtgever, uitzendkracht en uitzendbureau) ten aanzien van de gewerkte uren van de uitzendkracht, is Staff-Match gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke wijze, de facturen te berekenen.
7.4 De vaststelling van de gewerkte tijd(en) door of vanwege Staff-Match ingevolge het vorig lid van dit artikel, is uitvoerbaar bij voorraad, met dien verstande, dat op basis van die vaststelling de in het eerste lid genoemde facturen worden uitgeschreven en op deze facturen al het overige, in de algemene voorwaarden bepaalde, van toepassing is.

Artikel 8. Betalingen

8.1 Alle facturen van Staff-Match zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn binnen 10 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Staff-Match zelf, dan wel aan een (rechts)persoon, die door Staff-Match tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend, terwijl betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten, verboden en onverbindend zijn en nimmer grond kunnen opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
8.2 De opdrachtgever is gehouden tot betaling in een Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
8.3 Indien de betaling niet uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of de facturen, inclusief BTW, een rente van 1% per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Staff-Match verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renterekening begint.
8.4 Alle door Staff-Match gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever.
8.5 De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het door de opdrachtgever als dan verschuldigde, inclusief de rente conform lid 3 van dit artikel, dit met een minimum van € 125,00 (honderdvijfentwintig euro). De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zullen steeds, zodra rechtsbijstand door Staff-Match is ingeroepen, respectievelijk de vordering door Staff-Match ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en direct door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
8.6 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Staff-Match aanleiding geeft, kan Staff-Match nadere zekerheid van de opdrachtgever verlangen, bij gebreke waarvan Staff-Match de uitvoering van de overeenkomsten met de opdrachtgever mag opschorten.
8.7 Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, zoals bedoeld in lid 4 en 5 van dit artikel, vervolgens in mindering van de verschenen rente, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Staff-Match kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de kosten alsmede de verschenen en lopende rente worden voldaan.
8.8 De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen vijf werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Staff-Match kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verbeurd.

Artikel 9. Duur en beëindiging van de opdracht op basis van uitzenden en detacheren

9.1 De opdracht geldt voor een bepaalde vastgestelde tijd indien dat bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of is vastgelegd. Een opdracht voor een bepaalde vastgestelde tijd kan na verloop van twee maanden (berekend vanaf de eerste dag waarop door de uitzendkracht werkzaamheden voor de opdrachtgever zijn verricht, inclusief de eerste dag) – gedurende welke zij zonder inachtneming van enig opzegtermijn kan worden beëindigd – niet door de opdrachtgever en/of Staff-Match tussentijds worden beëindigd. Onverkort blijft echter van kracht het in de laatste lid van dit artikel bepaalde.
9.2 Is de duur van de opdracht niet, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, voor een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan de opdrachtgever de opdracht gedurende de hieronder genoemde maanden (berekend vanaf de eerste dag waarop door de uitzendkracht werkzaamheden voor de opdrachtgever zijn verricht, inclusief de eerste dag), slechts beëindigen met inachtneming van de volgende termijnen:

gedurende de derde maand: 5 werkdagen

gedurende de vierde maand: 7 werkdagen

gedurende de vijfde maand: 9 werkdagen

gedurende de zesde maand: 12 werkdagen

en zo de opdracht langer duurt dan zes maanden: 18 werkdagen

 

9.3 Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of de termijnen van beëindiging (conform het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde), verplicht de opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog in acht te nemen. De opdrachtgever zal aldus de uitzendkracht gedurende die termijn laten doorwerken of overgaan tot betaling van een vergoeding aan Staff-Match, die gelijk is aan het bedrag dat Staff-Match in rekening zou hebben gebracht, indien de uitzendkracht die termijn normaal zou hebben doorgewerkt. 9.4 Voor het bepalen van de termijnen, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als de dag van de kennisgeving van de beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever de eerste werkdag, waarop de schriftelijke kennisgeving van de beëindiging door de opdrachtgever door Staff-Match voor 15.00 uur is ontvangen.
9.5 Ingeval van beëindiging van de opdracht dient de opdrachtgever dit gelijktijdig aan zowel Staff-Match als aan de desbetreffende uitzendkracht mede te delen.
9.6 Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden zal Staff-Match nooit aansprakelijk zijn voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijkgestelde organen, ook wanneer dit alleen voor Staff-Match geldt. Staff-Match is evenmin aansprakelijk voor een beëindiging door de uitzendkracht van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Staff-Match zal er wel naar streven, de opdrachtgever zo tijdig mogelijk van één of ander op de hoogte te stellen. Desgewenst zal Staff-Match naar beste vermogen zorgdragen voor een andere uitzendkracht. Daarmee ontstaat een nieuwe opdracht, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 10. Werving en selectie

10.1 De verschuldigde commissie, die Staff-Match berekent bij de aanstelling van een kandidaat door middel van werving en selectie, bedraagt 20% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eventuele dertiende maand. Facturatie vindt plaats direct na het succesvol afronden van een opdracht, onafhankelijk van de datum van indiensttreding.
10.2 Bij aanbieding van een kandidaat, die door de opdrachtgever direct een contract wordt aangeboden voor (on)bepaalde tijd, zonder dat Staff-Match hiervoor een searchopdracht heeft ontvangen, wordt lid 1 van dit artikel toegepast.
10.3 Indien de kandidaat in zijn/haar proefperiode aangeeft de aanstelling te willen beëindigen, zal door Staff-Match 50% van de berekende commissie worden gecrediteerd. 10.4 Indien de kandidaat, na indiensttreding, binnen de proeftijd door de opdrachtgever wordt ontslagen, vindt geen restitutie plaats van de door Staff-Match gefactureerde commissie.
10.5 De in lid 1 en 2 genoemde maanden zijn gebaseerd op een minimum van 173,33 uren per maand.

Artikel 11. Verbod tot wederopzegging en detachering in het buitenland

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgezonden uitzendkracht zelf ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Staff-Match.
11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een naar hem toegezonden uitzendkracht buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin Staff-Match te kennen en zonder haar toestemming, ter verkrijging van deze toestemming dienen aan Staff-Match te worden opgegeven land en plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de geschatte duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Staff-Match haar toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de uitzendkracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Artikel 12. Tariefwijzigingen

12.1 De door de uitzendkracht voor de duur van de opdracht geldende uurbeloning wordt vastgesteld en bepaald op basis van de CAO voor uitzendkrachten en de bijbehorende functie omschrijving, die Staff-Match van de opdrachtgever dient te verkrijgen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Staff-Match de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functie omschrijving indien dit tot een hogere uurbeloning leidt, en zal de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast.
12.2 Wanneer gedurende de opdracht de functie in die zin wijzigt, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, zal de aanvankelijk vastgestelde uurbeloning ongewijzigd blijven.
12.3 Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger mocht worden ten gevolge van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volle bedrag of in evenredigheid daarmee worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 13. Schadeloosstelling

13.1 De opdrachtgever, die met een hem ter beschikking gestelde uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan Staff-Match en de opdracht – behoudens het in de vorige leden bepaalde – behoorlijk met inachtneming van artikel 9 beëindigen.
13.2 Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 6 maanden na de aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij aan Staff-Match uit hoofde van schadevergoeding en ter dekking van diens overhead en andere kosten het hierna volgende in acht nemen: De overeenkomst wordt terstond omgezet in een opdracht voor werving en selectie, zoals benoemd in artikel 10 lid 1, waarbij het bruto jaarsalaris van de betrokken uitzendkracht zal worden verminderd met het reeds aan de uitzendkracht betaalde bruto loon. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
13.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 9, dat een opdracht voortduurt, zolang deze niet jegens Staff-Match schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in dat artikel bepaalde, respectievelijk voor de overeengekomen vastgestelde tijd.
13.4 Indien het bedrag van de schadevergoeding, zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, niet redelijk of buitengewoon groot zal zijn, zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij die schadevergoeding kunnen matigen, indien en zover dit gegrond lijkt.

Artikel 14. Arbeidstijd en overwerk

14.1 De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht, Staff-Match kan in deze nooit door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
14.2 Van overwerk is sprake, indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of bij rooster van vastgestelde uren. Overwerk aansluitend op normale werktijd en niet langer durende dan een half uur, wordt niet als zodanig aangemerkt. Alle kosten voor in verband met het in de CAO voor uitzendkrachten bepaalde over het door de uitzendkracht verrichte overwerk, worden door Staff-Match aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15. Slotbepaling

15.1 Indien enige bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden of de toepassing daarvan nietig is c.q. nietig zal blijken te zijn, zal die bepaling, zoveel mogelijk als toelaatbaar is, worden nageleefd en zullen de overige bepalingen onaangetast en geheel van toepassing blijven.
15.2 Op alle overeenkomsten tussen Staff-Match en de opdrachtgever zijn uitsluitend aan het Nederlandse recht onderhevig.
15.3 Bij aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever wordt ervan uitgegaan, dat deze over alle voor diens bedrijf benodigde vergunningen beschikt en dat hij alle op hem rustende wettelijke verplichtingen nakomt.
15.4 De door Staff-Match uitgezonden krachten zullen nimmer verplicht zijn of kunnen worden tot het aanvaarden van opdrachten die in strijd met de wet zijn.
15.5 Eventuele geschillen tussen Staff-Match en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau is gevestigd, tenzij Staff-Match mocht verkiezen het geschil te onderwerpen aan een andere ter zake van het geschil bevoegde rechter.